THỦ TƯỚNG YÊU CẦU KHỞI CÔNG DỰ ÁN CAO TỐC BẮC – NAM VÀO CUỐI THÁNG 8