PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ, ĐẦU TƯ ĐỒNG BỘ HẠ TẦN KỸ THUẬT